АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧКА СЛУЖБА

Стојић Златко, секретар
Ђолнић Драгана, шеф рачуноводства
Данијела Полкапоски, административни радник
Марковић Иван, домар
Марковић Бојан, ложач
Грујичић Славица, спремачица
Јовановић Јелица, спремачица
Данојлић Сунчица, спремачица
Станковић Данијела, спремачица
Север Маргита, спремачица