АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧКА СЛУЖБА

Горана Милићевић, секретар
Ђолнић Драгана, дипломирани економиста за финансијско-рачуноводствене послове
Марковић Иван, домар
Марковић Бојан, чистач
Грујичић Славица, спремачица
Јовановић Јелица, спремачица
Данојлић Сунчица, спремачица
Милосављевић  Данијела, спремачица
Север Маргита, спремачица