АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧКА СЛУЖБА

Горана Милићевић, секретар
Ђолнић Драгана, шеф рачуноводства
Слађана Марковић, административни радник
Марковић Иван, домар
Марковић Бојан, ложач
Грујичић Славица, спремачица
Јовановић Јелица, спремачица
Данојлић Сунчица, спремачица
Милосављевић  Данијела, спремачица
Север Маргита, спремачица