ТИМ ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА

● Душица Лаптошевић - педагог
● Горана Милићевић – секретар школе
● Верица Јовановић - педагошки асистент
● Миљана Симић - наставник разредне наставе
● Маја Ћулафић – Руководилац Тима за ИО
● Маја Пауновић Ристовић - наставник предметне наставе
● Мира Гаџић - наставник предметне наставе
● Будимка Јукић - наставник предметне наставе
● Милан Јандрић - представник Савета родитеља

Руководилац Тима - Маја Пауновић Ристовић

ЗАШТИТА ДЕЦЕ И МЛАДИХ ОД ТРГОВИНЕ ЉУДИМА

ПРИРУЧНИК»