ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ

ПЕДАГОШКИ  КОЛЕГИЈУМ

● Жаклина Лазаревић – директор
● Душица Лаптошевић – руководилац Тима за самовредновање
● Маја Ћулафић - логопед
● Светлана Ћаћић – руководилац Стручног актива за развојно планирање
● Бојана Јаношевић – руководилац Тима за обезбеђивање квалитета рада школе
● Виолета Стојић – руководилац Стручног већа разредне наставе
● Светлана Давидовић Пикуљева– руководилац Стручног већа језика
● Јасмина Стојановић– руководилац Актива за развој школског програма
● Душко Николић- руководилац Стручног већа природних наука
● Катарина Живановић- руководилац Стручног већа друштвених наука
● Верица Јовановић – педагошки асистент
● Јована Радмиловић - руководилац Стручног већа вештинa

Руководилац Колегијума - Жаклина Лазаревић
Записничар - Катарина Живановић