СТРУЧНИ ОРГАНИ

У подменију ове странице прочитајте састав, планове рада и извештаје следећих органа:

  • Наставничко веће
  • Одељењска већа
  • Стручна већа: разредне наставе и по областима предмета
  • Стручни актив за развојно планирање
  • Стручни актив за развој школског програма
  • Педагошки колегијум