ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ

  1. Жаклина Лазаревић - в.д. директора
  2. Душица Лаптошевић – педагог и руководилац Стручног актива за развој школског програма
  3. Драгана Булајић – руководилац Стручног актива за развојно планирање
  4. Ана Радић  – руководилац Тима за самовредновање 
  5. Јелена Крстић – руководилац Стручног већа разредне наставе
  6. Маја Пауновић Ристовић- руководилац Стручног већа вештина
  7. Ивана Пешко - руководилац Стручног већа језика
  8. Будимка Јукић - руководилац Стручног већа природних наука
  9. Катарина Живановић - руководилац Стручног већа друштвених наука

      Руководилац : Жаклина Лазаревић - в.д. директора