ТИМ ЗА ИНКЛУЗИЈУ

ТИМ ЗА ИОП

  1. Душица Лаптошевић – педагог
  2. Маја Ћулафић –дефектолог-логопед
  3. Јелена Недељковић - наставник разредне наставе
  4. Јасмина Стојановић - наставник разредне наставе
  5. Ивана Пешко - наставник српског језика
  6. Верица Јовановић - педагошки асистент
  7. одељењске старешине нижих и виших разреда и предметни наставници, зависно од потребе

Руководилац Тима је Маја Ћулафић

МЕДИЈИ О ИНКЛУЗИЈИ :

" ИНКЛУЗИЈА ЈЕ ЉУДСКО ПРАВО "           
"СВАКОМ ДЕТЕТУ  ТРЕБА ПРУЖИТИ ШТО БОЉЕ УСЛОВЕ  ЗА УЧЕЊЕ "