ТИМ ЗА ИОП

  1. Душица Лаптошевић – педагог
  2. Радмила Ђуровић – специјални педагог
  3. Душица Чакаревић - наставник разредне наставе
  4. Јасмина Стојановић - наставник разредне наставе
  5. Ивана Пешко - наставник српског језика
  6. Верица Јовановић - педагошки асистент
  7. одељењске старешине и предметни наставници, зависно од потребе

Руководилац Тима је Радмила Ђуровић

МЕДИЈИ О ИНКЛУЗИЈИ :

" ИНКЛУЗИЈА ЈЕ ЉУДСКО ПРАВО "           
"СВАКОМ ДЕТЕТУ  ТРЕБА ПРУЖИТИ ШТО БОЉЕ УСЛОВЕ  ЗА УЧЕЊЕ "