ШКОЛА ДАНАС

МАТЕРИЈАЛНО – ТЕХНИЧКИ И  ПРОСТОРНИ  УСЛОВИ  РАДА                   

     Школа је конституисана као јединствена организација која у свом саставу има матичну школу која се налази у улици Пут за колонију број 12 и издвојено одељење поред Железничке станице Рипањ, у улици Авалској 184.

     У матичној школи се образују ученици од првог до осмог разреда на српском језику и то у сваком разреду по два одељења. Ученици из издвојеног одељења наставу похађају у матичној школи од школске 2014/2015, с обзиром на проблеме које има објекат издвојеног одељења школе (електроинсталције и кровна констрункција).

 Школски простор

 За обављање целокупне делатности васпитно – образовног  рада школа располаже са:

 Матична школа

 • 8 учионица,
 • 1 дигитална учионица опремљена са 15+1 рачунара,
 • 2 свлачионоце за дечаке и девојчице
 • библиотека
 • наставничка зборница
 • канцеларија за директора
 • канцеларија за административно – финансијске послове
 • канцеларија педагога
 • кафе - кухиња
 • једна просторија предвиђена за паузу за раднике
 • једна просторија предвиђена за архиву
 • балон сала за физичко васпитање са тунелом до школске зграде

Издвојено одељење школе

 • 2 учионице
 • 1 канцеларија за наставно особље
 • 1 дигитална учионица са 5+1 рачунаром

    Обе школске зграде имају воду са санитарним чвором и централним грејањем. Матична школа се греје на лож-уље и има свој котао, као и Балон сала за физичко.Оба котла добијају лож уље из резервоара капацитета 5t.

       Простор у коме се обавља васпитно – образовни рад износи 2250 m2 (1400 m2 + 600 m2 зграда и балон сала) матичне школе, и 250 m2 у подручној школи.Матична школа има школско двориште површине 1ha и 66 ари,  од чега је око 25 ари  са тврдом подлогом, а од тога 18 ари спортских терена са асфалтном подлогом за мале спортове, а остало су зелене површине.

      Подручна школа има двориште од 24 ара, од чега са тврдом подлогом  6 ари.

Школски намештај је набављен 2016. године.Током школске 2013/2014. године комплетно је  реконструисан мокри чвор у матичној школи, постављен видео надзор у оба школска објекта, 2014/2015 урађено комплетно кречење и замена врата у приземљу и првом и другом спрату зграде матичне школе, реконструисан систем грејања и шахт за цистерну за гориво, урађена дренажа терена око септичке јаме, а започето је и увођење соларне енергије.

Опремљеност наставним средствима по наставним областима  :                                                                                                                                                              

   Опремљеност наставним средствима према нормативу за поједине наставне области процењује се на 50%.

     У току школске године вршиће се набавка наставних средстава и књига из средстава редовног финансирања. Уколико се укаже нека погодна прилика, односно донација или неки други извор финансирања, а да се добију средства за ове намене доносиће се одлука у току године.

Библиотека

      Библиотека је смештена у посебној просторији и располаже са око 7500 књига, од чега је око 1500 за наставнике, а остало за ученике. Просечно по ученику има преко 11 књига. Један део књижног фонда налази се у подручном одељењу школе и повремено се мења новим насловима из матичне школе.

УСЛОВИ СРЕДИНЕ У КОЈОЈ ШКОЛА РАДИ

       У реализацији програма рада школе користиће се објекти ван школе у ближој и даљој средини.

У непосредној околини школе налази се фабрика ''Минел'', Дом културе Рипањ, црква Свете Тројице, планине Авала и Космај, као и вештачко језеро  Бела река.

За остваривање програмских задатака користиће се и објекти и установе у Београду:

-  Спомен гробље Јајинци                                   -  Зоолошки врт

-  Музеј Бањички логор                                       -  Етнографски музеј

-  Народни музеј                                                   -  Разне изложбе

-  Музеј Николе Тесле                                         -  Дечји центар Вождовац

-  Вуков и Доситејев музеј                                  -  Позоришта

-  Војни музеј                                                         -   Природњачки музеј

-  Спортски центри у Београду

Поред наведених институција користиће се и други објекти у Београду и околини.

Социјално – економски услови и породични услови у којима живе ученици

 

Породични услови су један од примарних фактора у васпитању и образовању ученика. Њихов социјални и економски статус посматран је кроз неколико параметара:

-  потпуност(непотпуност) породице и број чланова

-  стамбени услови

-  запосленост родитеља

-  стручна спрема и образовни ниво родитеља

-  здравствено стање ученика

Највећи број ученика, око 60% живи у потпуној породици, а код разорених породица о деци углавном брину мајке. Мало ученика живи у двочланим породицама, око 8%, око 40% породица је четворочлано, око 23% је петочлнано а око 23% ученика живи у породицама од 6 до 13 чланова.

Код стамбених услова највећи број породица живи у приватним кућама и то преко 88%, а врло мали број живи у стану – око 3%, као подстанари око 6% и у контејнерском насељу Каблари око 2%. Око 60% ученика има своју собу, а готово 60% има рачунар.

Већина родитеља је запослена, али због укупне ситуације у којој се друштво налази, немогуће је добити чак ни приближне податке о запослењу родитеља. Око 15% породица живи од социјалне помоћи, али је далеко већи број породица који уживају неки од видова социјалних давања.

Стручна спрема родитеља је већином средња очеви око 68%, а мајке око 60%, са основном школом је око 23% очеви, а око 28% мајке са вишом или високом стручном спремом је око 6%  i очева и мајки, а неписмених или са непотпуном основном школом је око 6% родитеља- углавном мајки.

Предмет интересовања је и здравствено стање ученика . На основу добијених података из упитника за ЕИС а и увида у здравствене картоне ученика примећује се пораст деце са обољењима респираторних органа(астма и бронхитис), као и доста деце са ортопедским проблемима која чест захтевају радикална лечења.

Ученици који долазе из социјално нестимулативне средине често имају здравствене проблеме и тешкоће у учењу. Идентификацијом ученика који имају проблема у учењу, израдом педагошких профила и осмишљавањем разних врста подршки настоји се да се пружи помоћ свим ученицима, како  би наставни садржаји били у складу са њиховим индивидуалним спососбностима.

Планирани радови за школску 2017/18. годину:

 • Реновирање и преуређивање кафе-кухиње и наменских просторија у простор за боравак;
 • Реновирање издвојеног одељења и његово преуређивање у мултифункционални објекат;
 • Опремање учионица савременим дидактичким средствима;