ПРАВИЛА ПОНАШАЊА

Члан 1:

Правилником о понашању у школи (у даљем тексту: Правилник) уређује се понашање запослених,
ученика, родитеља ученика и трећих лица у „Савременој гимназији – СГ” (у даљем тексту: Школа).

Члан 2:

Поштовањем Правилника обезбеђује се успешно одвијање образовно-васпитне делатности Школе,
побољшавају се радна дисциплина и безбедност у Школи, чување школске имовине и имовине ученика,
запослених, родитеља ученика и трећих лица и доприноси се повећању угледа Школе.

Члан 3:

У Школи се негују односи међусобног разумевања и уважавања личности ученика, запослених и
родитеља ученика.

Члан 4:

У Школи су забрањене активности којима се угрожавају, омаловажавају, дискриминишу или издвајају
лица, односно групе лица, по основу: расне, националне, етничке, језичке, верске или полне
припадности, физичких и психичких својстава, сметњи у развоју и инвалидитета, здравственог стања,
узраста, социјалног и културног порекла, имовног стања, односно политичког опредељења и
подстицање или неспречавање таквих активности, као и по другим основима утврђеним законом
којим се прописује забрана дискриминације.
Под дискриминацијом лица или групе лица подразумева се свако непосредно или посредно, на
отворен или прикривен начин, искључивање или ограничавање права и слобода, неједнако поступање
или пропуштање чињења, односно неоправдано прављење разлика, повлађивањем или давањем
првенства.
Не сматрају се дискриминацијом посебне мере, уведене ради постизања пуне равноправности,
заштите и напретка лица, односно групе лица која се налазе у неједнаком положају.
Препознавање облика дискриминације од стране запосленог, ученика или трећег лица у Школи врши се
на основу ближих критеријума које заједнички прописују министар просвете, науке и технолошког
развоја и министар надлежан за послове људских права.

Члан 5:

У Школи је забрањено:
• физичко, психичко и социјално насиље;
• злостављање и занемаривање ученика;
• физичко кажњавање и вређање личности, односно сексуална злоупотреба ученика или запослених.

Члан 6:

Под насиљем и злостављањем подразумева се сваки облик једанпут учињеног или понављаног,
вербалног или невербалног понашања које има за последицу стварно или потенцијално угрожавање
здравља, развоја и достојанства личности ученика или запосленог.
Занемаривање и немарно поступање представља пропуштање Школе или запосленог да обезбеди
услове за правилан развој ученика.
Школа је дужна да одмах поднесе пријаву надлежном органу ако се код ученика примете знаци
насиља, злостављања или занемаривања.

Члан 7:

Под физичким насиљем, у смислу Правилника, подразумева се:
• физичко кажњавање ученика од стране запослених и других одраслих особа;
• свако понашање које може да доведе до стварног или потенцијалног телесног повређивања
ученика или запосленог;
• насилно понашање запосленог према ученицима или другим запосленим лицима, као и ученика
према другим ученицима или запосленим лицима.
Под психичким насиљем, у смислу Правилника, подразумева се понашање које доводи до тренутног
или трајног угрожавања психичког и емоционалног здравља и достојанства ученика или запосленог.
Под социјалним насиљем, у смислу Правилника, подразумева се искључивање ученика из групе
вршњака и различитих облика социјалних активности установе.

Члан 8:

У Школи је забрањен сваки облик насиља и злостављања о којима говори Правилник, од стране ученика,
његовог родитеља, односно старатеља или одраслог лица, над наставником, стручним сарадником
и другим запосленим лицима.
Због повреде забране из става 1. овог члана против родитеља, односно старатеља ученика покреће
се прекршајни, односно кривични поступак.

Члан 9:

Поступање у Школи, као одговор на насиље и злостављање, спроводи се према Протоколу
поступања у установи, у одговору на насиље и злостављање који утврђује садржај и начине
спровођења превентивних и интервентних активности, услове и начине процене ризика, начине заштите
од насиља, злостављања и занемаривања, а доноси га министар просвете, науке и технолошког
развоја.
Препознавање невербалних облика злостављања ученика од стране запосленог за време неге,
одмора и рекреације и других облика васпитно-образовног рада врши се на основу ближих услова
које прописује министар просвете, науке и технолошког развоја.

Члан 10:

Према ученицима који чине повреде обавеза ученика и повреде забрана дискриминације, насиља,
злостављања и занемаривања могу се примењивати само оне мере које су утврђене законом
или општим актом Школе.

Члан 11:

У Школи је забрањено страначко организовање и деловање и коришћење школских просторија у
такве сврхе.